Notulen Wijkraadvergadering dinsdag 23 april 2023

Aanwezig: Paul de Kort, Jeanne Tijink, José Kuijken, Marieke Wulffraat, Roel Meijs, Jaap Korteweg, Martijn Nuijten (wijkagent), George Jonkers, Jan Klomp, Piet Berben, Henk Tijink, Rich Thomassen, Henriëtte Huijgens, Bas Diepen, Sjoerd Broos, Mariël Derks, Jeroen Bruijns (wethouder).

Afwezig met bericht: Peter van Dijk, Bram Heringa, Hans van Someren, Gerard van de Berg..

 

Paul heet iedereen welkom.

 

1   Agenda wordt vastgesteld.

2   Verslag vorige vergadering: punt 9 Koningsdag wordt voor de 9e keer gehouden, niet 10e.                             Binnengekomen mededelingen:

Een vraag uit de wijk of de wijkraad een enquête kan houden over de verkeersoverlast. Dit is niet haalbaar aangezien er 3000 brieven moeten worden uitgedaan en weer opgehaald. Voor een klein bestuur niet te doen.

Bij bewoners is er veel onduidelijkheid omtrent de besluitvorming van de gemeente met name de wijkdeal bij de jeu de boulebaan levert discussie op. De gemeente wil meer inspraak door de Wijkraden.

De locatie van de wijkraadvergadering is gewijzigd aangezien de omgeving in het MCB deprimerend overkomt bij een aantal bewoners. De Mokkenboom is neutraal terrein.

Er zijn veel vragen over betaald parkeren met alle narigheid via de sociale media. Er komt een Klankbordgroep en bij punt 5 staat dit op de agenda.

Er zijn vragen over de groenstrook aan de Van Galenweg, Peter Bosman wordt gevraagd dit op te lossen.

De gemeente heeft gevraagd of wij een vlag willen met het logo van de Wijkraad, wij zijn positief, de vlaggen zijn nog niet besteld.

Richie Goossens van de gemeente heeft een andere functie.

De gehele sloop van het Amphia wordt pas eind mei verwacht.

Het speelhuisje aan de Langendijk wordt eind mei geplaatst.

De notulen worden goed gekeurd.

3   Financieel overzicht 2022 en decharge penningmeester.

Jeanne licht het overzicht toe. Het wordt akkoord bevonden

De subsidieaanvraag voor 2023 is goedgekeurd en inmiddels door de gemeente op onze bankrekening gestort.

4    Introductie wijkagent.

Martijn Nuijten heeft 8 jaar in Zundert gewerkt en daarvoor was hij waarnemend in Haagse Beemden en Hoge Vught. Sinds oktober 2022 is hij in Boeimeer en te bereiken via het telefoonnummer en de mail (nummers staan in wijkkrant). Er is een tekort aan agenten en de agent heeft veel taken en minder tijd voor social talks. De surveillances worden beperkt uitgevoerd en de aandacht wordt verdeeld tussen de wijken waar men dienst heeft. Er is een onevenredige verdeling van agenten in de grote en minder grote steden. Er is criminaliteit o.a. drugs aanwezig in Brabant, maar de tijd is beperkt.

De voorzitter dankt hem voor de aanwezigheid bij de Wijkraadvergadering en vraagt hem een introductie te schrijven voor de wijkkrant. De wijk gaat over ca. 2 jaar groter worden, dan komen er 290 woningen op het Langendijkpark. De wijkboa kan ook worden ingeschakeld, de politie gaat nu voor de grote criminaliteit, aldus de wijkagent. Hij adviseert aangifte te doen bij vernielingen. De boa is Sterre

5   Parkeerregulering: Roel Meijs van de gemeente krijgt het woord.

Parkeren is al jaren een probleem in Breda, ook in Boeimeer. Er zijn diverse problemen en klachten gemeld door bewoners. De coalitie is akkoord gegaan met het voorstel van de gemeente. Afgelopen januari is besloten met de wijk in gesprek te gaan. Inmiddels is er een Klankbordgroep opgericht. In Breda wordt gehandhaafd met een scanauto. De gemeente heeft een brief gestuurd naar de noordzijde van de Graaf Hendrik III, de andere kant van de weg wordt later benaderd indien daar ook sprake is van overlast (waterbed effect). Het betaald parkeren komt ook in het Van Sonsbeeckpark. De voor- en tegenstanders zijn gehoord. Vanuit de Zoutmanweg zijn vragen gesteld, daarop moet nog worden gereageerd.

Door de bewoners wordt als voorbeeld Nijmegen gesteld: daar wordt van onderaf gehandeld en in Breda van bovenaf. Hoe zijn de verhoudingen tussen vroeger en nu? Een idee is om buitenstaanders die naar het centrum willen naar de parkeergarages te sturen en de wijken alleen voor de bewoners. De toegankelijkheid voor mensen in de zorg moet goed blijven, er bestaan Mantelzorgvergunningen. Er volgt een discussie over voors en tegens. De Klankbordgroep komt nog 2 à 3 keer bij elkaar met de mogelijkheid door de wijk te lopen. Er komt een advies van de groep, maar de gemeente beslist. De Klankbordgroep zal een stukje schrijven voor de wijkkrant.

6   Ontwikkelingen Graaf Hendrik III, direct besproken bij punt 2.

Er is goed nieuws: de gemeente laat weten dat de Aldi alle panden wil kopen, ze willen 1300 m2, als dat lukt komen ze terug. Ism de gemeente gaan enkele ondernemers mogelijk naar de Langendijjk. Het zal goed zijn voor de wijk. De parkeerplaatsen moeten worden veilig gesteld voor het winkelend publiek.

7   Koningsdag

Bas Diepen geeft een compliment voor de mooie wijkkrant met de aankondiging van Koningsdag. De vergunning voor het evenement is binnen. Het feest wordt goed omarmd door de wijk. Alle voorzieningen omtrent het verkeer e.d. zijn geregeld. In 2019 was het feest voor de laatste keer, door corona heeft het 3 jaar niet kunnen plaatsvinden. In de gehele wijk worden posters opgehangen. De wijk heeft veel sponsors en er is een subsidie van de gemeente. Bas hoopt op goed weer en heel veel kinderen en wijkbewoners. De container voor blikjes is geregeld. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de spelletjes, er zijn stagiaires van het Graaf Engelbert College. Er zijn diverse prijzen te winnen met de loterij. De start is om 13.00 uur en het feest eindigt om 20.00 uur.

8   Kunst in de Wijk, komt te vervallen door de ziekte van Gerard.

9   Rondvraag

Bas Diepen: NAC verankering in de wijk: er zijn nieuwe plannen gemaakt met Blind Walls in het Van Sonsbeeckpark, er komen 6 kunsttekeningen op de paden, die je met behulp van je smartphone beelden van vroeger laat zien. Er is akkoord met IamSonsbeeck. Het verzoek is om geen groen en  natuur te verpesten. Er zal worden bekeken of er verdere uitbreiding kan komen in Boeimeer en mogelijk ook bij de oude entree van NAC in de Beatrixstraat.

Martijn Nuijten: het grensgebied van Boeimeer wordt nog doorgegeven.

Jose Kuijken: er zijn er nog geen bootjes in de Mark gesignaleerd. We staan nog in het begin van het seizoen.

Mariël Derks:is er nog wat te melden over recreatie op het water? De bootjes worden elektrisch en er zijn waterboa’s die zo nodig beboeten op snelheid, drank en het Markdal waar niet mag worden aangelegd.

De pot van Stan is er nog, hiervoor aandacht in de wijkkrant.

Jaap Korteweg: mag zwemmen in de Mark? NEE behalve op de aangewezen plekken.

Paul de Kort: de sportcontainer komt in de wijk. Ideeën zijn welkom.

Paul gaat stoppen met het voorzitterschap wegens zijn leeftijd, hij wordt opgevolgd door Peter van Dijk, nu secretaris. Er is opvolging van het secretariaat nodig.

Paul gaat in 2024 het festival in het Spanjaardsgat opnieuw opzetten.

Volgende vergadering moet nog worden vastgesteld onder voorzitterschap van Peter.

Paul dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.