Wijkraadvergadering maandag 12 december 2022 (na aanvulling van Roel Meijs).

Aanwezig: Paul de Kort, Jeanne Tijink, Peter van Dijk, Mariël Derks, Bianca Prevoo, Debbie Ellert, Christ van de Bliek, Rich Thomassen, Roel Meijs, Henriëtte Huygens, Paul Teunissen, Bram Heringa, Dick Burggraaf, Henri van Ravels, Joost Tholhuijsen, Maarten Akkermans, Paul Meeuwissen, Theo van de Gruiter, Bas Diepen, Gerard van den Berg.

Afwezig met bericht van kennisgeving:  Saskia Raaymakers, Peter Bosman, Henk van de Corput, Angelo Gommeren, Ad Raemaekers, Tiny Kardinaal, Annette Vasbinder, Mariette Ernest, Henk Tijink, José Kuijken.

 

  1.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.

 

  1. Het verslag van de laatste vergadering 22 maart 2022 wordt vastgesteld.

Ingekomen mails.

 

Paul geeft in het kort de ingekomen mails aan en dat die ook allemaal zijn beantwoord.

 

O.a.:

-de besluiteloosheid van de Gemeente Breda.

                             -de aanpassing van de Graaf Hendrik III laan is verschoven naar 2024

                             -winkelstrip Langendijk, in de leegstaande winkel komt een Turkse supermarkt

-Verdwijnen van de Aldi op het Graaf Hendrik III plein. Het pand is verkocht maar niet

  bekend aan wie. Er is nog geen bestemming voor ingevuld. Hierover lopen gesprekken

 met de Gemeente Breda.

-Luzac College aan de Langendijk geeft aan dat er ruimte gebruikt kan worden voor

 initiatieven van de Wijk Boeimeer

-parkeerprobleem in het oostelijk gedeelte van de wijk

-ligplaatsen van de bootjes in de Mark ter hoogte van de Michiel de Ruyterstraat

 bewoners kunnen nu al zelf moeilijk parkeren.

 

Vanuit de vergadering komt een opmerking over een nieuw gebouwde villa aan de rechterkant van de ingang van het tennispark Markant. Aan de waterkant zijn verbodsborden geplaatst. Is dit met toestemming van de gemeente geplaats of meet de gemeente met twee maten.

 

 

3             Verslag diverse vergaderingen bestuur Wijkraad Boeimeer.

 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Jeroen Bruijns. Hij heeft o.a. het wijkbeheer in zijn portefeuille, is zeer toegankelijk en staat open voor initiatieven binnen de wijken van Breda.

 

Het basketbalveld waarvoor via sponsoring door de vriendinnen van Megan geld is ingezameld is inmiddels geplaatst en wordt veelvuldig gebruikt. Het Nationale Nederlandse Basketbal Team zal in het voorjaar van 2023 het basketbalveld officieel openen.

 

Speeltuintje aan de Langendijk/Bilderdijkstraat. Momenteel een aanfluiting maar er is toegezegd dat er een speelhuisje geplaatst gaat worden. Er is een keuze uit twee  huisjes waarbij de buurt ook zijn voorkeur kan maken. In het Kerstnummer van de Wijkkrant Boeimeer zijn foto’s geplaatst. Daarop zijn een paar reacties gekomen.

               Er wordt een openbare sportcontainer geplaatst bij de overloop van de rivier de Mark.

 

Meer groen in de wijk.

 

Straatverlichting in groot gedeelte van de wijk nog niet vervangen.

 

Het niet zichtbaar zijn van de wijkagent.

 

 

4            Stand van zaken Park Langendijk door Bianca Prevoo van BPD.

 

Via een powerpoint presentatie komt er een korte toelichting op de hoofdlijnen van het gehele plan. Ook staan de uiteindelijke bouwplannen nog niet vast.  De sloop zal eind 2022 beëindigt zijn maar zoals het er nu naar uit ziet zal dat tegen het einde van het eerste kwartaal 2023 zijn.  De bestaande zusterflat zal later gesloopt gaan worden omdat daar vleermuizen zich daar hebben gevestigd. Zoals eerder gedacht worden er tijdelijk geen vluchtelingen in het gebouw gehuisvest. Later zal hier hoogbouw komen. In het gehele plan komen koopwoningen, koopappartementen, middelhoge huurappartementen en sociale huurappartementen De rooilijn van de nieuwbouw aan de Langendijk zal gelijk komen te liggen met de bestaande bouw op de hoek van de Zaart/Langendijk. Op de plaats van de laatste nieuwbouw van Aeneas zal hoogbouw komen met een hoogte van 21 meter i.p.v. de eerder genoemde 13 meter. Er ontstaat een discussie waarom op deze plaats een flat gebouwd gaat worden die hoger is dan vooraf gepland en dan ook nog voor sociale huurwoningen. Dit neemt ook het zicht weg van de bestaande woningen.

 

De verkoop van de nieuwbouw gaat eind 2023 van start. Wil de nieuwbouw doorgang vinden moet minimaal 70% van de koopwoningen verkocht zijn.

Concreet komt het erop neer dat er 293 woningen gebouwd gaan worden en door Thebe 143 zorgwoningen.

 

De vergadering heeft grote omtrent het parkeren in dit alsmede met de verwachtte toename van het verkeer op de Langendijk

 

 

 

  1. Voortgang parkeerregulering door Roel Meijs, Gemeente Breda.

 

Roel Meijs geeft de stand van zaken door omtrent de invoering van betaald parkeren in onze wijk. Er zal na een besluit van het college van burgemeester en wethouders betaald parkeren komen voor niet gerelateerde bezoekers met een auto. Voor bewoners komen er parkeervergunningen. Voor 2023 is de 1e vergunning gratis. Er kunnen per huishouden maximaal 4 vergunningen worden afgegeven waarbij de kosten voor een tweede parkeervergunning 8 euro per maand en voor de derde en vierde parkeervergunning 29,95 euro per maand bedragen. De bewoners van de Michiel de Ruyterstraat zijn al 10 jaar in overleg met de Gemeente Breda om tot invoering van betaald parkeren te komen. Het parkeren is daar voor hen problematisch mede door de invoering van betaald parkeren in de wijk Zandberg alsmede van geparkeerde auto’s door personen die in de binnenstad werken. In het Van Sonsbeeckpark loopt momenteel separaat al het traject om betaald parkeren in te voeren.

 

Roel geeft aan dat er in januari 2023 een voorstel gaat richting het college van burgemeester en wethouders om het traject van parkeerregulering op te starten.. Er zal een adviescommissie/klankbordgroep komen die e.e.a. kan gaan inventariseren en die gaat kijken tot hoever het betaald parkeren doorgevoerd kan gaan worden. Dit in samenwerking met bewoners, ondernemers, overige belanghebbenden en  de gemeente. In deze klankbordgroep wordt ook besproken hoe invulling wordt gegeven aan bezoekers van de winkels. De verwachting is dat parkeerregulering rond de zomer van 2023 ingevoerd is. Bewoners en ondernemers worden tijdig geïnformeerd met een brief aan huis, ook om zich eventueel aan te melden voor de klankbordgroep.

Eerst zal het actueel probleem in de probleemstraten moeten worden opgelost en dan kan de rest van de wijk volgen. Het te reguleren gebied ligt vooralsnog ten oosten van de Graaf Hendrik III laan. Gedacht wordt aan een gedeelte tot aan b.v. Kortenaerlaan of helemaal tot aan de Graaf Engelbertlaan. 

 

 

6 .      Cybercrime in Boeimeer door buurtpreventieteam Breda.

 

Voorzitter geeft een uitleg over fraude via de email en laat een voorbeeld zien zoals hem dat is overkomen. Uiteraard is hij hier niet op ingegaan. In één van de komende openbare wijkraadvergaderingen zal hier door het buurtpreventieteam verder op ingegaan worden.

 

 

7 .      Introductie wijkagent Koen van Langen.

 

Helaas is de wijkagent niet ingegaan op diverse uitnodigingen die wij hem onlangs hebben verstuurd. Alhoewel hij heel soms zichtbaar is in de wijk zou het prettig zijn dat wij eens persoonlijk met hem kunnen kennismaken. Ook heeft de nieuwe wijkboa aangegeven graag eens kennis te komen maken. Helaas verder geen reactie mogen ontvangen. Het bestuur van de Wijkraad gaat kijken hoe zij dat kunnen oplossen.

 

 

8 .      Kunst in de wijk door Gerard van den Berg..

 

Gerard van den Berg heeft tal van kunstwerken gered zowel landelijk als in Breda en is door de Gemeente Breda en Breda Marketing benoemd tot Bredase Smaakmaker (bron internet). In samenwerking met de commissie cultuur zet hij zich in bij het herplaatsen van kunstwerken. Breda heeft het idee opgevat om bewoners meer met kunst in aanraking te laten komen door middel van een wandeling door Bredase parken waar dan kunst geplaatst is en herplaatst gaat worden. Middels een prachtige powerpoint presentatie geeft hij een impressie van de route zoals die vanaf de brug loopt die de scheiding vormt tussen Julianalaan en Bernhardsingel tot aan de Graaf Engelbertlaan. Het gaat niet alleen om het plaatsen van kunstwerken op grasvelden maar ook op de gevels van de flatgebouwen in de wijk. In totaal gaat het om 20 kunstwerken inclusief reeds bestaande werken.

Het ziet er geweldig uit en men gaat er ook vanuit dat het bewoners tijdens hun wandeling samenbrengt om over kunst, tijdens gesprekken, een mening te kunnen vormen.

 

De vergadering gaat akkoord met de uitvoering van de Kunst in de Wijk.

 

 

  1. Informatie door Bas, Bas, Kim en Danielle over Koningsdag 2023.

 

                             

Koningsdag zal gehouden worden op 27 april 2023 op het veld bij de Mokkenboom en staat in het teken van 10 jaar Koningsdag. Bas Diepen geeft aan dat alle scholen in de hele wijk en de Werkgroep Jeugd Boeimeer er bij betrokken zullen worden.

Het moet een feestelijk editie gaan worden aangezien het tevens de 5e keer is dat dit in onze wijk georganiseerd wordt.

Er wordt gedacht aan diverse attracties zoals een draaimolen, spelletjes met prijzen, pony rijden en niet te vergeten ook aan de inwendige mens zal gedacht moeten worden.

 

Er is een plan ingediend bij de Sociale Wijkbeheerder van de Gemeente Breda ter verkrijging van subsidie. Wel moet worden aangemerkt dat er geen subsidie wordt verleend ter versteviging van de inwendige mens. Dat moet uit de opbrengst komen van de verkoop van dranken e.d.

 

De vergadering gaat akkoord met een extra bijdrage verleend vanuit de Wijkraad Boeimeer.

 

 

 

               Aansluitend hierop geeft de voorzitter het woord aan Maarten Akkermans

 

               Maarten is een verstokt NAC-supporter en heeft al in samenspraak met Blind Walls Gallery een

               Kunst in de Wijk bedacht waarbij de geschiedenis van 56 jaar NAC in de Wijk Boeimeer wordt

               herdacht. Het behelst een wandelroute in het Van Sonsbeeckpark die verwerkt is op de grond

               en die gevolgd kan worden middels een App op de telefoon waarbij de levensloop van NAC in

               onze wijk wordt uitgebeeld. De route, waarbij NAC natuurlijk mee samenwerkt,  bestaat uit

nog 7 te ontwikkelen thema’s en heeft een geschatte levensduur van tussen de 8 à 10 jaar.

Deze route gaat dan ook opgenomen worden in de tour van Blind Walls Gallery door Breda.

 

Volgens Maarten zou het mooi zijn indien dit kunstwerk integraal zou mee kunnen lopen met

De Kunst in het Boeimeerpark.

              

 

  1. Mededelingen Bram Heringa van het MCB,

 

Bram Heringa geeft aan erg blij te zijn dat de Wijkraad Boemeer hier in het Mondiaal Centrum Breda de openbare vergadering houdt. De energiekosten van het gehele pand lopen inmiddels op

Van € 30.000,00 naar € 120.000,00 op jaarbasis. Dit is niet het enige probleem waar hij mee te kampen heeft. Er is een groot tekort aan vrijwilligers en ook zoekt hij nog een huismeester voor technische zaken. Het MCB heeft tot taak om opvang te bieden aan mensen die geen zicht hebben op een verblijfsvergunning z.g., ongedocumenteerden. Vanuit de overheid is een aanvraag gedaan tot het plaatsen van 100 personen echter het Bestuur van MCB wil daaraan graag meedoen maar heeft maar opvangplaatsen voor 20 personen. De rest zal dan verdeeld moeten worden over een aantal andere locaties. Gelukkig geeft de opvang geen overlast daar er goede ervaringen zijn met de buurt en worden klachten serieus genomen en gaat men met de buurt in gesprek hetgeen veel oplost.

 

 

  1. Wat gaat het worden A of B van het speelhuisje?

               De vergadering gaat akkoord met huisje nummer A.

 

  1. Rondvraag, wvttk en vaststelling nieuwe vergadering in 2023.

              

Joost Tholhuijsen komt met een punt omtrent de snelheid, overlast van geluid en sluipverkeer. Hij vraagt of er een mogelijkheid is voor een Wijkapp om overlast te melden.

 

Dick Burggraaf en Henri van Ravels hebben een Wijkdeal ingeleverd om de Jeu de Boulesbaan op de Karel Doormanlaan op te knappen om zodoende het dorpsgevoel terug te krijgen in de wijk. Dit zal in het komende voorjaar gebeuren. Daarnaast is subsidie aangevraagd voor Social Sofas bij de Wijkbeheerder Sociaal Zuidwest dit moet ook in het wijkplatform plaatsvinden. De bank(jes) zouden zelf door de bewoners bekleed kunnen worden met mozaïek waarbij ook duidelijk de geschiedenis van de wijk verbeeld kunnen worden, in samenspraak met Anton Lips van de Gemeente Breda.

 

Vergroening in de wijk, te denken valt aan de vele garageboxen en deze te voorzien van een (mos) bekleding maar ook meer bomen en groen op het Graaf Hendrik III plein bij de winkels.

 

Volgende uitgifte van de Wijkkrant is 15 maart 2023, deadline voor het inleveren van copy is 15 februari 2023.

 

Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor de volgende vergadering op 21 maart 2023.