Notulen Wijkraadvergadering dinsdag 5 september 2023.

Aanwezig: Peter van Dijk, Paul de Kort, Jeanne Tijink, José Kuijken, Yvonne de Heer, Ed de Vreede (namens gemeente), Debbie Eldert, Daniëla van Benthem, Henriëtte Huijgens, Bianca Prevoo (BPD), Martijn Nuijten (wijkagent), Wilma Blokpoel, Rich Thomassen, Peter Bosman,  Hans Stroo, Mariël Derks.

Afwezig met bericht: Gerard van de Berg..

Voor de eerste keer heet Peter iedereen welkom. Peter heeft het voorzitterschap overgenomen van Paul. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris.

Paul krijgt het woord. Paul heeft met plezier het clubje rollend gekregen. Wegens zijn leeftijd gaat de overdracht naar een jongere voorzitter. Paul wenst Peter veel succes.

Peter dankt Paul voor zijn inspanningen en stelt zich voor, hij is geboren en getogen in Boeimeer, daarna heeft hij in het buitenland gewerkt. Hij vertelt hoe hij na zijn verhuizing terug naar Breda de oproep voor secretaris in het wijkblad zag en hij is daarop ingegaan.

  1. Agenda wordt gewijzigd: punt 5 komt eerst daarna punt 4.
  2. Voortgang verkeer Graaf Hendrik III laan.

Ed de Vreede is projectmanager voor de gemeente. Hij heeft de projecten Graaf Hendrik III en Boeimeerlaan en het Oranjeplein. Als in 2024 de noord-zuid verbinding gerealiseerd is wordt de Graaf Hendrik III laan aangepakt. Hij legt uit waarom de projecten in tijd gewisseld zijn. Er dienen stikstofberekeningen worden gemaakt. De aanbesteding van de Graaf Hendrik III gaat in 2023 gebeuren, het groen aan de zuidelijke kant is al weggehaald.de zuidelijke oprit bij het viaduct wordt verlegd voor de rotondes.

In de Boeimeersingel wordt de dekplaat en de fietsstroken vervangen. Bij de Generaal v.d. Plaatstraat wordt een plateau gelegd om het verkeer te remmen, 30 km is de wens. Op de brug van de Boeimeersingel zitten momenteel puntjes om het parkeren te voorkomen, deze worden verwijderd. Realisatie in het 3e kwartaal 2024 als de Jan van Nieuwenhuizenstraat is gerenoveerd (riolering). Vraag uit het publiek of deze weg eenrichting wordt i.v.m. de drukte van de schoolkinderen. Dit wordt nagevraagd. De verkeersdrukte blijft overlast geven in dat gedeelte van Boeimeer, ook de Michiel de Ruijterstaat en de Witte de Withweg hebben last van het schoolverkeer.

Op de Boeimeersingel is weinig ruimte voor de fietsers door het enorme aantal autoverkeer. Er komen 2 rode fietspaden op. Vraag uit het publiek om de Almondebrug enkel voor fietsers toegankelijk te maken. Ook de vraag of er met de oude plannen nog iets wordt gedaan. Ed is hiervan niet op de hoogte en neemt het mee. Op de brug zijn palen geplaatst om het zware verkeer te weren, daarvoor is de brug ongeschikt. Ook komt de vraag of de Jan van Nieuwenhuizenstraat een fietsstraat kan worden, de straat is echter daarvoor te kort. Yvonne de Heer vraagt of er inspraak komt van de bewoners. Als het schetsontwerp klaar is komt er een presentatie;  op plan Breda staat het ontwerp.

Er volgt een discussie over zebrapaden, volgens Peter Bosman krijg je dit nooit maximaal. Ten aanzien van de Jan van Nieuwenhuizenstraat heeft een plan in de krant gestaan dat aan het eind een keerpunt zou komen. Dit wordt gecheckt door Ed en hij komt erop terug.

Hans Stroo moet helaas de vergadering verlaten wegens de hitte.

  1. Voortgang afbraak Amphia.

Bianca Prevoo stelt zich voor. Het hele plan is een lang traject, het oude Diaconessenhuis (waaronder de kapel) wordt toch afgebroken aangezien de duurzaamheid in het gedrang kwam. De uitstraling van het gebouw blijft hetzelfde in de nieuwbouw. De sloop binnen is in gang gezet, daarna wordt het gebouw totaal gesloopt. BPD heeft veel last gehad van vandalisme vooral in de verpleegstersflat. Er is veel diefstal gepleegd, jeugd loopt rond in de flat en op het dak. Voor de vleermuizen zijn kasten opgehangen bij Wonen Breburg 2 x 5 mtr. Volgende week komt het bericht voor goedkeuring voor sloop van de flat.

De woningbouw gaat in fases. Aeneas wordt gelijktijdig uitgevoerd. Er is veel vraag naar de woningen, er bestaat een grote lijst van belangstellenden. De procedure is als volgt: op de sociale woningen wordt het beleid gevolgd door Breburg, waarbij de protocollen van de overheid worden gehanteerd. De verkoop geschiedt door de lokale makelaar Van de Water, hij bepaalt de toewijzing van de woningen. Er kan nog niet worden ingeschreven. Indien men belangstelling heeft dan inschrijven bij BPD en dan komt er automatisch bericht. Het ontwerp van de woningen ligt bij de Gemeenteraad. BPD voldoet aan de parkeernota: de norm wordt door de gemeente gesteld. Onder de koopappartementen komt parkeergelegenheid, ook onder het nieuwe Aeneas komt parkeergelegenheid, waarbij rekening is gehouden met het aantal verpleegkundigen. De hoogte van de flats aan de Zaart wordt verlaagd van 21 naar 13 mtr. Dit is het resultaat uit overleg met de bewoners van de overzijde en Aeneas.

De sociale huursector worden 2 gebouwen voor Wonen Breburg met sociale en middelhoge huur. Er is een mix van sociale en vrije woningen in elk te ontwikkelen plan door BPD. Vraag uit het publiek of beleggers appartementen kunnen kopen. Antwoord: dat kan niet meer zo makkelijk aangezien je er zelf moet gaan wonen.

4    Verslag openbare vergadering 23 april en ingezonden mails.

            Verslag was 11 april niet 23. Met excuses wordt het aangepast.

Rich heeft een vraag over de vlag. Deze is nog niet besteld, de gemeente gaat dat doen als alle wijkraden hebben gereageerd. Maar het zou zo maar kunnen doodbloeden. Wordt vervolgd. Zo nodig laten we de vlag zelf drukken.

Punt 8 kunst in de wijk. Gerard is nu met vakantie, hij heeft laten weten dat er nieuwe werken in het Boeimeerpark en Cimburgalaan zijn geplaatst. Op 17 oktober is de officiële overdracht van de beelden. Overleg met Gerard hoe dit aan te pakken.

Notulen worden goedgekeurd.

Ingezonden mails:

De sportcontainer is geplaatst, een wijkbewoner uit de Boeimeerlaan wilde weten wanneer deze weer werd opgehaald. Antwoord van onze zijde was dat de gemeente bepaalt hoe en wat (inmiddels is hij weg). Veel mensen hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. De locatie van plaatsing had beter gekund. Het was echter een tijdelijke plaatsing en de container stond niet recht voor de woningen. De uitstraling (hout i.p.v. staal) kan niet worden toegepast. Mogelijk komt hij nog een keer naar Boeimeer in een ander gedeelte van de wijk.

Er is slecht onderhoud van het groen en de weg in de Zaart. De gemeente heeft groenonderhoud gepleegd. Wat betreft de weg wordt geadviseerd om melding te doen bij Breda Buiten. Idem met het groen aan de Van Galenweg. Als de wijkbewoners vinden dat er meer onderhoud moet komen dan de basis kunnen ze een wijkdeal maken met de gemeente en het onderhoud vervolgens zelf doen, aldus Peter Bosman.

Er is een via via mail over de Aldi. Deze komt voorlopig niet terug. Er bestaat Aldi Vastgoed en Aldi Winkel, Aldi Winkel huurt van Vastgoed. De laatste heeft pas onlangs het pand gekocht.

Er komt een vraag of over de Langendijk (oude Spar) iets nader bekend is. Niemand is op de hoogte. Wel vraagt de wijkagent op te letten en als er ongeregeldheden zijn dit te melden.

5   Verslag diverse vergaderingen bestuur.

Wij proberen om elke 6 weken met het kdc (klein dapper clubje) bijeen te komen als het nodig is. De openbare Wijkraadvergaderingen worden gepland als er onderwerpen zijn die besproken dienen te worden.  De jaarvergadering zal in het 1e kwartaal 2024 plaatsvinden. Einde van het jaar de evaluatie,

6   Mededelingen Bram Heringa MCB..

Bram is niet aanwezig..

7   Rondvraag.

Martijn Nuijten geeft aan dat er melding is gemaakt van schreeuwende jongeren al een aantal avonden en nachten. Er is veel vuurwerk in de wijk, er wordt gedeald in het tunneltje onder de zuidelijke rondweg. Soms wordt er op heterdaad iemand betrapt. Martijn vraagt om door te geven waar er bij Oud en Nieuw overlast wordt verwacht Het Bezinkbassin wordt genoemd. Op basis van meldingen kan opgetreden worden.

Daniëla heeft een kind aangesproken, bij wie ze per toeval heeft gezien dat die aan het dealen was.

Bij ernstige zaken 112 bellen. Indien er onderwerpen voor de wijkagent zijn, zal Martijn de vergadering bijwonen.

Paul geeft namens Bas Diepen te kennen dat NAC een voorstel heeft gedaan om een herinnering te doen in het Beatrixpark.

Er is een piano geschonken aan “Muziek in de wijk” in het MCB. 29 september is de officiële ingebruikname. De vraag kwam van Zorg voor Elkaar, Marieke Wulffraat heeft dit op zich genomen. Er is een aanvraag gedaan voor de “pot van Stan”, maar aangezien er een snelle beslissing moest worden genomen voor de aanschaf van deze piano is na overleg met Angelo Gommeren (sociaal wijkbeheerder), de aanschaf gedaan door de wijkraad. Rich stelde hier terecht een vraag over.

Rich geeft te kennen dat de wijkkranten donderdag worden afgeleverd. De deadline voor de volgende krant is 15 november.

Peter Bosman laat weten dat er een skatebaan is gesponsord door de artsen van het Amphia ziekenhuis. Het zou mooi zijn als we een opening organiseren. Over het hoe en wat gaan we in overleg.

Peter van Dijk zegt dat de jeu de boules baan is opgeknapt, daarvoor is een wijkdeal aangevraagd.

Peter bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit om 22.10 uur de vergadering.