Notulen openbare vergadering Wijkraad Boeimeer dd. 28 november 2023

Aanwezig: Peter van Dijk (voorzitter), Jeanne Tijink, Daniela van Benthem, Marij Otten, Henriëtte Huijgens, Rich Thomassen, Mariël Derks, Wim van ’t Hoog, Rob Ariaansz, Bart Konings, Peter Bosman (gemeente), Wilma Blokpoel, Bram Heringa (MCB), Marty Horeman

Afwezig met bericht: Saskia Raaymakers, Gerda Lips, Yvonne de Heer-Seveke, Annette Vasbinder, José Kuijken, Jeroen Stoutjesdijk (BPD), Maartje Slegers-Schalk, Debbie Eilert, Roel Meijs (gemeente), Els Kwantes-Reyners (Luzac), Martijn Nuijten (wijkagent), Gerard van den Berg, Bas Diepen, Maarten Akkermans

Peter van Dijk opent de vergadering en het iedereen welkom.

1. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag openbare vergadering 5 september 2023 en ingezonden e-mails door buurtbewoners. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: Vanuit de gemeente is er een initiatief om voor alle wijkraden van de gemeente een vlag te bestellen met het logo van de wijkraad en deze op te hangen in de oude zaal van het stadhuis. Er is geen antwoord van de gemeente over hoever het staat met het bestellen van de wijkvlaggen. De voorzitter stelt voor om niet meer te wachten op de gemeente, maar zelf een wijkvlag aan te schaffen. Deze kan dan gebruikt worden bij festiviteiten in de wijk. Alle aanwezigen stemmen hiermee in. Er zijn 11 e-mails binnengekomen van buurtbewoners. Het merendeel van deze e-mails gaat over het parkeren in Boeimeer-West. Deze worden besproken bij agendapunt 6. Twee e-mails gaan over het parkeren bij de Montessorischool; deze worden meegenomen bij agendapunt 5. Mevrouw Lips stelt in haar email vragen over kunst in de wijk. Deze worden meegenomen bij agendapunt 7.

3. Voorstellen nieuwe secretaris Marty Horeman; inschrijven alle leden bij de Kamer van Koophandel. Peter van Dijk is vanaf september 2023 voorzitter van de wijkraad. Hij heeft het voorzitterschap overgenomen van Paul de Kort. Daardoor is er een vacature ontstaan voor de functie van secretaris. In het wijkblad heeft twee keer een oproep gestaan om deze vacature in te vullen. Marty Horeman heeft hierop gereageerd; zij wil de functie van secretaris op zich nemen. Peter vraagt Marty zich voor te stellen. Marty vertelt dat zij al 16 jaar met veel plezier in de wijk Boeimeer woont, aan de Graaf Engelbertlaan. Zij is vier jaar geleden gestopt met werken. Zij vindt het leuk om meer van haar eigen wijk te leren kennen en wil daar ook graag een bijdrage aan leveren als secretaris van de wijkraad. Zij heeft als leidinggevende voor verschillende gemeenten (buiten Breda) gewerkt. 2 Inschrijven bij KvK: Mariël Derks en José Kuijken zijn lid van de wijkraad. Zij zijn al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Marty Horeman moet worden ingeschreven als secretaris en de inschrijving van Peter van Dijk moet worden aangepast (staat nog ingeschreven als secretaris). Dit zal worden geregeld.

4. Mededelingen wijkagent Martijn Nuijten. Martijn Nuijten is niet aanwezig; hij is verhinderd. Zijn verzoek is om als er zaken spelen dit via de email te laten weten. Wilma Blokpoel en Daniela van Benthem melden dat er bij hun in de buurt overlast is van afval dat bij het grofvuil staat (jerrycans met afgewerkte olie) en in het park (brommeraccu’s en banden). Zij hebben dit gemeld bij handhaving. Vraag van hen is of er afstemming is tussen handhaving en de politie over dit soort zaken. Zij vragen zich af of er meer speelt. Dit zijn geen kleine overlastsituaties meer. Peter van Dijk geeft aan de ook de wijk boa Sterre Blom was uitgenodigd, maar hij heeft geen reactie gehad. Hij heeft gehoord dat zij stopt als wijk boa voor Boeimeer. Afgesproken wordt haar opvolger voor de volgende vergadering uit te nodigen. Wilma Blokpoel meldt dat zij heeft deelgenomen aan de enquête van de gemeente, die een keer per jaar wordt gehouden onder inwoners. De resultaten van die enquête worden vertaald naar doelstellingen en geven inzicht in welke problemen er zijn, die opgelost moeten worden. Zij vraagt of de wijkraad een afschrift krijgt van de resultaten van deze enquête. Peter van Dijk geeft aan dat de wijkraad geen afschrift krijgt. Peter Bosman vertelt dat de resultaten worden verwerkt in Breda in cijfers. Deze zijn op de website van de gemeente te vinden. Peter van Dijk zal met de gemeente overleggen of de wijkraad betrokken kan worden bij de uitkomsten van deze enquête. Hij had samen met vorige voorzitter Paul de Korte elke 6 weken een overleg met de wijkmanager Henk van de Corput. Dit is verwaterd omdat er niets te melden was. Het was meer gezellig koffiedrinken. Wilma Blokpoel vindt het belangrijk dat het overleg met de wijkmanager weer wordt opgestart. Zij heeft contact gehad met Henk van de Corput over de stand van zaken rond de Aldi. Van de Corput meldde dat de gemeente nog in gesprek is met de Aldi. Peter van Dijk zegt toe dat hij het contact met de wijkmanager van de Corput, samen met de nieuwe secretaris Marty Horeman, weer zal opstarten.

5. Verkeersproblematiek Jan Nieuwenhuyzenstraat. De wijkraad heeft een e-mail gekregen van twee ouders, waarvan de kinderen op de Montessorischool zitten. Zij maken zich zorgen over het nieuwe inrichtingsplan en geven aan hierover niet met de gemeente in gesprek te komen. Zij verzoeken of de wijkraad met iemand van de school en vanuit ouders in gesprek kan gaan met de gemeente. In een tweede e-mail wordt gepleit voor afsluiting van de Almondebrug voor autoverkeer en worden vragen gesteld over de overlast van verkeer bij de school. Peter van Dijk meldt dat er een nieuw inrichtingsplan is voor de Jan Nieuwenhuyzenstraat en dat er overdag geregeld is dat er eenrichtingsverkeer is. Dat werkt op zich goed. In de vergadering vindt een discussie plaatst over het nieuwe inrichtingsplan en of de gemaakte keuzes tot een oplossing van de problemen leiden (bruggetje Van Almondepad voor autoverkeer afgesloten, gescheiden rijbanen in Jan Nieuwenhuyzenstraat met een keerlus) 3 Peter Bosman meldt dat het inrichtingsplan nu de status van Voorlopig Ontwerp (VO) heeft. Het is te vinden op Plan Breda. Er is nog geen Definitief Ontwerp (DO). Afgesproken wordt dat het bestuur van de wijkraad met de school zal overleggen en zo nodig samen op zal trekken voor een gesprek met de gemeente.

6. Parkeerprobleem Boeimeer West. In de ontvangen e-mails wordt gepleit voor het zo snel mogelijk invoeren van betaald parkeren aan de westkant van Boeimeer. Er wordt veel overlast ervaren. Het is een grote drukte; auto’s van buiten de wijk staan vaak dagen op dezelfde plek en mensen kunnen hun auto niet meer kwijt in de eigen straat. Peter Bosman geeft een toelichting op hoe het proces van de invoering van betaald parkeren verloopt. Voor de invoering van betaald parkeren in Boeimeer Oost (fase1) is onderzoek gedaan en zijn tellingen verricht. Na de invoering worden de resultaten gevolgd en worden opnieuw tellingen gedaan in het eerste kwartaal van 2024. Op basis daarvan vindt een beoordeling plaats of er aanpassingen of verbeterpunten nodig zijn. Wilma Blokpoel heeft deelgenomen aan de klankbordgroep voor de 1e fase. Zij pleit ervoor niet te lang te wachten met de invoering van de volgende fase. Haar ervaring is dat maatwerk toch eigenlijk niet mogelijk is, omdat het parkeerbeleid al vaststaat en de voorwaarden voor Breda als geheel bepaald zijn. Peter Bosman meldt dat het proces in Boeimeer Oost goed verlopen is, omdat er veel eensgezindheid was in de klankbordgroep. Hij geeft aan dat bewoners en organisaties hun vragen en opmerkingen over het parkeren door kunnen geven op het contactformulier dat op de website van de gemeente staat www.breda.nl/boeimeer. Daar staat ook informatie over het invoeren van het betaald parkeren in Boeimeer.

7. Voortgang kunst in de wijk Gerard van den Berg Gerard van de Berg is niet in de gelegenheid om de vergadering bij de wonen omdat er op hetzelfde moment een bijeenkomst van de gemeente is over de nieuwe cultuurnota. Het project maakt een beeldenroute in het Boeimeerpark die doorloopt naar het Wilhelminaen het Van Sonsbeeckpark. Er zijn nu 9 beelden geplaatst. Het is de bedoeling dat over het project in 2024 een boek verschijnt, met daarin een beschrijving van de beelden. Bij de beelden komt een QR-code, dat een beschrijving geeft van het kunstwerk. Rob Ariaansz vindt het jammer dat Gerard van den Berg niet aanwezig is. Hij is speciaal voor dit agendapunt naar de vergadering gekomen. Hij heeft vragen over het proces van besluitvorming. Hoe zijn we tot de keuze voor deze kunstwerken gekomen? Hoe is hierover gecommuniceerd? Hij vindt het belangrijk dat we daarover met elkaar in gesprek zijn. Nu lijkt het alsof het kunstwerk er zomaar komt. Bart Konings geeft aan dat bewoners, die het direct zien, missen dat ze erbij betrokken zijn. Mariël Derks geeft aan dat het project al heel lang loopt, mogelijk al 10 jaar. Er is bij de start geïnventariseerd wat bewoners wilden. En er zijn ook artikelen in de wijkkrant geweest, maar dat is alweer een tijd geleden. Gerard van den Berg is adviseur in dit project en werkt daarin samen met de gemeente Breda. Peter Bosman kan het goed begrijpen dat er vragen zijn over hoe er gecommuniceerd wordt. Hij vertelt dat er een commissie van ambtenaren is, die bepaald welke kunstwerken waar komen. Hij zal bij een collega e.e.a. navragen. Afgesproken wordt dat aan Gerard van den Berg wordt gevraagd een artikel over het project te schrijven voor de wijkkrant. 4 Peter van Dijk heeft van Bas Diepen en Maarten Akkermans een update gekregen van het NAC-project (een voorstel om een herinnering te maken in het Beatrixpark). Bas Diepen heeft overleg gehad met Blind Walls, wethouder Jeroen Bruins en de wijkmanager Henk van der Corput. Hij heeft vanuit de gemeente volledige support gekregen voor hun plan “remember Beatrix route” in het Sonsbeeckpark. Afgesproken is dat de buurt en betrokken partijen op de hoogte worden gehouden. Realisatie wordt voorzien in 2024. Hij zal de wijk informeren in de volgende wijkkrant.

8. Mededelingen Bram Heringa van MCB Bram Heringa meldt het zijn gangetje gaat bij het MCB. De gemeente subsidieert totdat er een landelijke regeling is voor uitgeprocedeerden. Deze regeling geldt voor mensen met binding met de regio en met perspectief in hun situatie. Het MCB heeft te weinig bestuursleden. Bram Heringa vraagt of een van de aanwezigen iemand hiervoor weet. De laatste vrijdag van de maand vinden de bijeenkomsten ‘Muziek in Boeimeer’ in het MBC plaatst. De bijeenkomsten zijn van 11.00 tot 12.30 uur en worden steeds meer bezocht. Er bieden zich ook mensen aan om op de bijeenkomsten te komen spelen. Peter van Dijk probeert elke maand aanwezig te zijn. Afgelopen keer was er een harpiste. Het was heel geslaagd.

9. Wvttk, rondvraag en vaststelling nieuwe vergaderdatum. Er zijn verder geen aanvullende zaken en er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De datum voor de volgende openbare vergadering van de wijkraad is 30 januari 2024. Peter van Dijk bedankt iedereen voor hun inbreng en sluit om 22.15 de vergadering.