Wijkraadvergadering dinsdag 22 maart 2022.

Aanwezig: Paul de Kort, Jeanne Tijink, Henk Tijink, Peter van Dijk, Peter Bosman, Karin Vink, Bianca Prevoo, Paul Meeuwissen, Henriëtte Huijgens, Rich Thomassen, Ton van der Sande, Gerard van den Berg, Liesbet de Vries, Saskia Raaymakers, Miranda Roosen, Bram Heringa, Roel Meijs, Céleste van den Ouwehand, Yvonne de Heer-Seveke .

Afwezig met bericht van kennisgeving:  Paul Teunissen, Ad Raemaekers, Annette Vasbinder, Carin Benders, Mariël Derks, José Kuijken.

  1. Paul heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld.
  2. Het verslag van de laatste vergadering 19 oktober 2021 wordt vastgesteld.

Ingekomen mails.

Jeu-de-boules-baan Karel Doormanlaan. Dit wordt verder door de bewoners opgenomen en een verzoek zal via de z.g. Wijkdeal aan de gemeente worden verzonden.

Verkeersdrukte Vredenburghsingel. Dit zal verder door Peter Bosman worden opgenomen.

De belangrijkste ingekomen mail is van twee bewoners van de appartementen aan de Veldekestraat inzake het speelveld aan de Langendijk, de voetbalkooi en het initiatief van de basketbalvriendinnen van Megan om een basketbalveld te initiëren bij de voetbalkooi. Volgens hen zouden vele bewoners van de omringende appartementencomplexen hinder hebben van de overlast van jongeren op het speelveld en de voetbalkooi.

Deze mail was niet vriendelijk opgesteld richting het bestuur van de Wijkraad Boeimeer. Dit heeft het bestuur tot nadenken gebracht met de vraag of een Wijkraad Boeimeer nog zin heeft. Ja, het heeft zin en het bestuur bestaat nog steeds uit actieve leden die zich graag inzetten voor de wijk.

Peter Bosman onze wijkbeheerder bij de gemeente geeft uitleg op de plaatsing van de voetbalkooi. Er was reeds een bestaand voetbalveldje dat helemaal, door veelvuldig gebruik, vertrapt was en de plaatsing van de voetbalkooi ook een veiligheidsaspect is geweest omdat de Langendijk toch een doorgangsroute is voor de bus e.d. richting de Heuvel. Hij geeft ook aan dat er totaal vier keer overlast is gemeld bij de gemeente gedurende de laatste 2 jaar.

De bedoeling van de basketbalvriendinnen  van Megan is om geld op te halen voor het plaatsen van twee baskets binnen de voetbalkooi. Het kunstgras is zeer geschikt bevonden door de basketbalvereniging. Het besluit tot plaatsing valt binnen de verantwoording van de gemeente waar de Wijkraad geen enkele invloed op kan uitoefenen.

De actuele situatie is dat Peter Bosman in gesprek gaat met de twee bewoners van de Veldekestraat en dat het project van de basketbalvriendinnen van Megan gewoon doorgaat op voorwaarde dat de sponsoring rond komt.

De verdere correspondentie wordt kort doorgenomen. De bewoners met vragen zijn allemaal beantwoord.

Door Corona is veel veranderd en zijn alle activiteiten afgelast hetgeen inhoudt dat we van NUL weer moeten beginnen.

Zoals Boeimeer Bloeit, het Bumperkluiven maar ook Koningsdag. Koningsdag 2022 gaat niet door in 2022 maar wordt verzet naar 2023 omdat de geplande activiteiten dan beter uitgepakt kunnen worden. Het is dan ook een jubileumjaar voor onze Koning, 2013-2023.

De activiteiten van De Blaker worden vanaf nu ook in de Wijkkrant Boeimeer vermeld alsmede wordt hen ook een platvorm aangeboden op onze website.

Graag zouden wij meer vrijwilligers willen aantrekken voor de organisatie van activiteiten en versterking van het bestuur.

Rich Thomassen zal dit specifiek benaderen via de Wijkkrant.

  1. De voorzitter geeft een korte uitleg over hetgeen door het bestuur de afgelopen periode is behandeld waarbij het bankje toch wel een bijzondere gebeurtenis was tijdens de pandemie.
  2. Financiële verantwoording Wijkraad Boeimeer door penningmeester Jeanne Tijink.

Jeanne geeft uitleg over de financiën, de activa en passiva van de balans en de subsidie van de gemeente waarvan wij e.e.a. hebben besteed. Het bankje van Megan dat op 24 april 2021 is onthuld is vanuit de subsidie bekostigd. Eind 2021 resulteerde er een positief saldo van EUR 731,62.

Er rees een vraag omtrent de kosten van de Wijkkrant Boeimeer. De drukwerkkosten en de opbrengsten van de advertentie geven een bijna break-even resultaat te zien.

5    Voortgang afbraak oude ziekenhuis Amphia en toelichting door Bianca Prevoo van BPD.

Middels een powerpoint presentatie volgt een korte schets van de bouwplannen waarbij aangetekend dient te worden dat die nog steeds niet definitief zijn. Dit heeft ook te maken met de bestemmingsplanprocedure. Ook de bestaande gebouwen van Thebe Aeneas worden gesloopt maar daarover straks meer. BPD verzorgt het complete woonprogramma.

Het voormalig pand van Amphia is inmiddels compleet leeg. Het complex is volledig omheind en wordt dag en nacht bewaakt maar is nog niet ontmanteld . Eind april 2022 wordt gestart met het strippen van de gebouwen en zal de totale sloop eind van het 4e kwartaal 2022 klaar moeten zijn. Ook wordt nog gekeken of de grond nog gesaneerd moet worden.

Er staat een nieuwe informatieavond gepland eind 2e kwartaal 2022 die voor iedereen toegankelijk is. De eerste verkoopfase zal eind 2022 gaan starten en Van De Water Makelaars Breda zijn aangesteld als lokale makelaar.

Er rijst een vraag van de aanwezigen. Is BPD gevraagd om een gedeelte ter beschikking te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen? Mocht BPD het verzoek krijgen dan zullen zij daar zeker bereid toe zijn aan mee te werken. De oude zusterflat wordt dan waarschijnlijk gebruikt voor de opvang van vluchtelingen.

Er komt geen aansluiting op de Zuidelijke Rondweg.

Parkeren binnen de nieuwbouw vindt plaats op maaiveld, speciale parkeerhofjes en in de parkeergarages van de hoogbouw.

Nieuwbouw Aeneas door Thebe.

Karin Vink geeft, namens Thebe, haar presentatie omtrent de plannen en geeft een impressie van de nieuwbouw. Ook dat is nog niet definitief.

Het gehele complex zoals dat nu nog gelegen is aan de Langendijk en de Zaart zal ook afgebroken gaan worden waarbij de huidige bewoners overgeplaatst zullen worden naar andere, nieuwe, locaties van Thebe o.a. naar de nieuwbouw bij het Lucia complex.

De nieuwbouw van Aeneas vindt gelijktijdig plaats met het eerste gedeelte van de nieuwbouw door BPD. Er zullen 145 eenheden komen met kleinschalige groepen bewoners.

Aeneas wil verder naar meer bewegen in een veilige omgeving zodat de bewoners zich vrij, binnen een bepaald gedeelte van het complex, kunnen bewegen.

  1. Voortgang verkeer/parkeerproblemen Boeimeer door Roel Meijs van parkeerbedrijf

gemeente Breda

Roel Meijs is sinds februari 2022 belast met het parkeerbeleid en de opvolgen van Floor van Dorresteijn.

Allereerst moet hij zich compleet inwerken in de algemene problematiek omtrent het parkeerbeleid.  Er zijn in het verleden beloftes gemaakt, de stukken liggen klaar maar een bestuurlijk besluit wordt niet genomen door de desbetreffende ambtenaar maar door de wethouder waardoor het uiteindelijk besluit door het college genomen wordt.

Volgens Roel komt er een maandelijkse bespreking inzake de stand van zaken en zou er een klankbordgroep gecreëerd worden met bewoners en de gemeente.

Er rijst een vraag omtrent het gebruik van leaseauto’s, die worden gezien als auto van de desbetreffende bewoner.

Er ontstaat een flinke discussie omdat de problemen al geruime tijd geleden aangekaart en bekend zijn bij de gemeente. Nu heerst het gevoel dat alles weer op de langebaan geschoven wordt en men zich verschuilt achter het vertrek van de wethouder en de nieuwe verkiezingen. De grootste parkeerproblemen zijn in het Oostelijk gedeelte van Boeimeer grof gezegd tussen de Mark en de Graaf Hendrik III Laan.

Op de volgende vergadering hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de aanpak van dit grote probleem.

7 .      Ligplaatsen Mark, speeltuintje, voetbalveldje en basketbalveldje Langendijk door Peter, wijkmanager gemeente Breda.

           Dinsdag 1 maart heeft er een artikel gestaan in BN De Stem dat de Krouwelaarhaven in beeld zou komen voor ligplaatsen omdat er iets gedaan moet worden aan de enorme wachtlijst aan ligplaatsen in de singels. Er komt onderzoek naar de mogelijkheden in die haven. Dit zal dan gelijk het probleem oplossen binnen onze wijk en dan met name voor de Michiel de Ruyterstraat. Op 4 maart heeft wethouder Carla Kranenborg een tocht gemaakt in een sloep op het Bredase binnenwater om toch een inzicht te krijgen en wat we met elkaar willen op het water. Peter Bosman zal dit verder opnemen.

Speeltuin Langendijk, de aanwezigen vinden het geplaatste toestel niet in overeenstemming met de afspraken zoals die eerder gemaakt zijn. Gelijkwaardig aan het toen aanwezige toestel.  Vooral hele kleine kinderen kunnen hier niet op klimmen om te kunnen schommelen en ook het huisje om je te verstoppen wordt gemist.

Peter Bosman geeft aan dat men intern bezig is dit op te lossen en het speeltuintje  uit te breiden met andere toestellen.

Ook aan het bankjesproject wordt meegewerkt en middels een wijkdeal zou het mogelijk zijn bankjes te adopteren.

De Wijkagent is niet zichtbaar maar een gedeelte van zijn taken zijn overgedragen aan de 2 nieuwe wijkboa’s. Hij is niet alleen voor de wijk Boeimeer beschikbaar maar ook voor andere delen rondom onze wijk en het buitengebied.

8 .      Mededelingen Bram Heringa van MCB. Hij geeft aan dat het een rustige tijd is voor het moment en verblijven 8 chinezen die door het verlies van werk geen onderdak meer hadden. Veel andere bewoners hebben werk gevonden en de aanwezige Afghanen zijn terug geplaatst naar een AZC.. Het MCB heeft een goede samenwerking en is momenteel bezig met het organiseren van landenavonden ter lering en vermaak. Toegankelijk voor belangstellenden.

9.      Rondvraag:

Rich Thomassen geeft aan dat de deadline voor de nieuwe wijkkrant 15 mei is.T

Céleste van den Ouweland heeft kritiek op het artikel in het Lentenummer van onze wijkkrant KOMT EEN BOEK BIJ EEN KASTJE. Zij vindt het nog steeds kwalijk dat er 8 bibliotheken  verdwenen zijn. Ook is het volgens haar asociaal dat er boeken geruild kunnen worden middels een door particulieren opgezette minibieb.

Er ontstaat een verhitte discussie en de voorzitter grijpt in en kapt dit af.

Paul de Kort geeft nog aan dat er een verzoek is gedaan bij de gemeente om een straat of pleintje te noemen naar Tijn Kolsteren. Hij werd bekend door zijn nagellakactie voor Serious Request de actie van de radiozender 3FM in het Glazenhuis eind 2016 in Breda. Tijn overleed aan hersenstamkanker op 7 juli 2017.

De nieuwe fontein op de Grote Markt wordt fontein Tijn genoemd en zal op 2 april a.s. worden onthuld in aanwezigheid van zijn ouders.

  1. De volgende vergadering is dinsdag 24 mei 2022.